TEUVON TEEMAT 

TALKING 

POINTS

" Euroopan perusarvot kunniaan: rauha, vapaus, demokratia, oikeusvaltioperiaate. Vastuullista päätöksentekoa kaikissa tilanteissa. EU:n on otettava suurempi rooli kansainvälisissä ja pienempi kansallisen tason asioissa. Suomen etuja on puolustettava johdonmukaisesti."

- Teuvo Hatva

Euroopan perusarvot:

Euroopan Unionin tärkein tehtävä on rauhan ja vakauden säilyttäminen Euroopassa. Eurooppalaiset perusarvot, kuten demokratia, oikeusvaltioperiaate ja sananvapaus ovat myös Suomen perusarvoja. Vaikeatkin asiat tulee ratkaista demokratian periaatteiden mukaan eikä sortua itsevaltaisiin, populistisiin tai muihin rauhaa tai vakautta vaarantaviin tekoihin.

 

Turvallisuuspolitiikka:

Suomi on osana EU:ta sitoutunut kehittämään myös yhteistä turvallisuuspolitiikkaa sotilasliittoihin kuulumattomana jäsenvaltiona. Kansallisesta itsenäisestä puolustuksesta ei tule missään olosuhteissa luopua, mutta sitä voidaan täydentää valtioiden välisillä tai yleiseurooppalaisilla sopimuksilla.

 

Maahanmuutto:

Eurooppa, kuten myös Suomi, ikääntyy kovaa vauhtia. Suomessa syntyvyys on laskenut historiallisen alas eikä Euroopan tasolla tilanne ole juurikaan parempi. Osaavan työvoiman saamiseksi ja kansalaisten hyvinvoinnin ylläpitämiseksi Euroopan on sallittava hallittu työperäinen maahanmuutto, mutta samanaikaisesti huolehdittava siitä, että jäsenvaltiot pystyvät luomaan puitteet muun muassa hyvälle kotoutumiselle.

 

Suomen kansalliset edut:

Suomea koskevat erityiskysymykset edellyttävät tiukkaa kansallista edunvalvontaa yhdessä virkamiesten ja kaikkien europarlamenttiedustajien kesken. Näitä ovat esimerkiksi rakennerahastojen merkitys aluepolitiikassa, maatalouden erityisolosuhteet, metsätalouden suuri kansantaloudellinen osuus ja monet muut Suomen kehitykselle olennaiset asiat.

 

Ympäristöpolitiikka:

Suomella on merkittävä rooli maailman ympäristöasioiden suunnannäyttäjänä. Ilmastokysymyksessä voimme olla ensimmäisiä valtioita, jotka pyrkivät kohti täyttä hiilidioksidineutraliteettia. Tavoitteen saavuttamiseksi ensisijainen keino on edistää toimenpiteitä, joilla metsä- ja maatalouden hiilensidontakyky otetaan täysimääräisesti käyttöön. Fossiilisten polttoaineiden vähentämisessä, tuuli- ja aurinkovoiman hyödyntämisessä, sähköautoilun lisäämisessä ja muissa päästöjä pienentävissä keinoissa on tavoiteltava tilannetta, jossa markkinaehtoiset mekanismit toimivat vähennysten ajureina. Saman periaatteen mukainen kilpailukykyinen toiminta tulee näkyä myös teollisuudessa, lentoliikenteessä ja joukkoliikenteen kehittämisessä. Päästöjä koskevat määräykset tulevat olla kansainvälisesti sovittuja eikä maakohtaisia.

 

Talouspolitiikka:

Suomi on osa euro-aluetta ja sitä kautta osallisena Euroopan keskuspankin tekemien päätösten toteuttamisessa. Korkotaso on ollut viimeiset kymmenen vuotta huomattavan matala, josta ovat hyötyneet myös Suomen valtio ja yksityiset velalliset. Tiukka talouskuri ja velkojen takaisinmaksun periaate ovat osa Suomen kansallista perinnettä ja sitä tulee noudattaa myös Euroopan Unionin jäsenmaana. Euroalueen jäsenvaltioiden kesken tulee olla yhteiset pelisäännöt eikä Italian kaltaiset irtiotot, jotka heikentävät koko rahaliiton toimivuuden ja vakauden, ole hyväksyttäviä.

 

Vastuullista päätöksentekoa:

Suomen vakaa kansantalous perustuu yhteistyökykyyn ja rakentaviin ratkaisuehdotuksiin, eikä se voi eristäytyä tai sanella ehtojaan toimiessaan kansainvälisesti. Suomea arvostetaan Euroopassa ja samanlaista arvostusta unionin tulee nauttia sopimuskumppanina, olipa kysymys kauppasopimuksista tai taloudesta. Tätä pyrkimystä ovat viime aikoina jarruttaneet muun muassa Brexit, jäsenvaltioiden erimielisyydet ja oikeusvaltioperiaatteen loukkaukset.